Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đối tác