Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2017


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC HUDECO
Khu X2 Bắc Linh Đàm mở rộng-P.Hoàng Liệt-Q.Hoàng Mai-HN
Điện thoại: 04.22416043-04.35402052.Fax: 04.35402052
 
 
 
 
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
 
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
Tên tôi là:.................................................. .....................Năm sinh................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
Số CMND:.........................Cấp ngày: ...........................Nơi cấp:..................................................
Mã số cổ đông:...............................................................................................................................
Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày  10/03/2017:..............................................cổ phần
( Băng chữ:....................................................................................................................................)
Tổng số cổ phần được uỷ quyền:...............................cổ phần
Tổng số cổ phần đăng ký dự họp:..............................cổ phần
( Bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được uỷ quyền)
( Bằng chữ:.....................................................................................................................................)
Xin được đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
      Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông của mình và cam kết không có bất cứ sự khiếu nại nào về sau.
 
 
 
 
                                                                                        .......,ngày.......tháng......năm 2017
                                                                                                   NGƯỜI ĐĂNG KÝ
  XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT                                                   ( Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                                
                                                                                       ..........., ngày        tháng        năm 2017
 
GIẤY UỶ QUYỀN
                       Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm: 2017
Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
 
    Kính gửiCÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUDECO
 
Họ và tên: .................................................................................................................
Số CMND: ...........................Cấp ngày.......................Tại ........................................
Mã số cổ đông: .........................................................................................................
Sở hữu số cổ phần của công ty là:
     + Bằng số: ...........................................................................................................
     + Bằng chữ: .........................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ...................................................................................................
 
Nay uỷ quyền cho Ông (bà) có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................Mã cổ đông (nếu có).............................................
Số CMND: ...........................Cấp ngày:........................Tại:......................................
Điện thoại: ................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:
      - Tham dự cuộc họp;
      - Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
      - Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
      - Ký kết các giấy tờ cần thiết;
Ông(bà):..............................có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.
Thời gian uỷ quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc uỷ quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017của Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO.
Tôi xin chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.
 
 Người được ủy quyền                                             Người ủy quyền
     (ký và ghi rõ họ tên)                                                             (ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên.

Download mẫu1 
                                                                                                                                                                                                                                
Download mẫu 2


                                                                              
 
  

Đối tác