Thông báo và mẫu đề nghị chi trả cổ tức năm 2016


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUDECO

Địa chỉ: Khu X2 Bắc Linh Đàm mở rộng ,
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,Hà Nội
Điện thoại: 04. 2241 6043               Fax: 04.35402052
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC
BẰNG CHUYỂN KHOẢN
 
      Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
Tên tôi là: …….………………………………………………………………….
Mã số cổ đông:…………………………………………………………………..
CMND:………………..Cấp ngày……………Nơi cấp…………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………………….
Đang sở hữu:……………….cổ phần của Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
Nay tôi đề nghị Quý Công ty chi trả cổ tức phát sinh hàng năm của tôi bằng chuyển khoản theo những thông tin sau:
Chuyển tiền vào tài khoản:
Người thụ hưởng:………………………………………………………………..
Số tài khoản:……………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:……………………………………………………………………
 
Ghi chú:
-         Tên người thụ hưởng phải trùng tên trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO đã cấp
-         Phí chuyển tiền người thụ hưởng chịu ( nếu có)
-         Tài khoản này sẽ được Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO xem là tài khoản mặc nhiên cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản trong các năm kế tiếp. Nếu có thay đổi , đề nghị Quý cổ đông thông báo băng văn bản đến Phòng Tài chính- Kế toán-Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
-         Quý cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính-Kế toán-Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO –Khu X2 Bắc Linh Đàm mở rộng –P.Hoàng Liệt – Q. Hoàng Mai – Hà Nội
  
 
                                                               Hà Nội, ngày…..tháng….năm 2017
                                                                                  Người đề nghị
                                                                 ( Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
   
Download mẫu

Đối tác