Dịch vụ

Giới thiệu công ty

Công ty HUDECO trải qua 10 năm đầu tư và phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô, tầm vóc, có sự tăng trưởng không ngừng về doanh thu và lợi nhuận. 
Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO là Công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.
Nhiệm vụ chính của Công ty là quản lý, nuôi dưỡng và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục có hiệu quả. Hiện nay Công ty đang nghiên cứu mô hình Giảng dạy và phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình.

Đối tác